Informed consent is een dubbele doctrine (ethisch/juridisch). Waarom?

Fien , 20 jaar
8 augustus 2019

Antwoord

Ethiek (als onderdeel van de filosofie) is gericht op het menselijk handelen. Centraal staat de vraag naar wat goed is om te doen in concrete situaties. Ethiek is dus een vakgebied die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren. Zo komt men tot geheel van normen en gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. Als het gaat om ethiek en gezondheid, staat de vraag naar goede zorg centraal. Die vraag speelt op drie niveaus. Goede zorg op niveau van het individu, op niveau van de zorginstelling of organisatie en op niveau van de gemeenschap, de samenleving.

Wanneer men deze gedragsregels gaat gieten in wetten en daaraan een juridische betekenis gaat geven dan komt men tot het juridiseren van de ethiek. Binnen de gezondheidszorg zijn dit de belangrijkste wetten die geleid hebben tot het ‘informed consent’:

  • Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (1992, 1998, 2001) = privacy wet
  • Wet betreffende de rechten van de patiënt (2002)
  • Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (2004)
  • Artikel 70ter  van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen (… 2013)
  • GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) (25 mei 2018)

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen