Valt de door verhuurders aan huurders berokkende lichamelijke of materiële schade door een gebrek aan het verhuurde gebouw of aan de verhuurde inboedel altijd onder art. 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek?

Peter, 40 jaar
4 februari 2011

In het kader van het logiesdecreet moet elke verhuurder van een vakantiewoning beschikken over een verzekering die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt. In een verzekering BA privéleven is de aansprakelijkheid ingevolge art. 1382-1386bis gedekt. Maar valt alle lichamelijke of materiële schade aan huurders die veroorzaakt wordt door de verhuurder, meer bepaald door de verhuur van zijn vakantiewoning en de inboedel, wel onder de artikelen 1382-1386bis van het burgerlijk wetboek?

Antwoord

Beste Peter,

Uw vraag betreft dus de verzekering BA privéleven afgesloten door een verhuurder, en meer bepaald of deze verzekering alle lichamelijke schade en zaakschade dekt die door de verhuurder is toegebracht aan de huurders.

Eerst en vooral moet ik stellen dat er een onderscheid bestaat tussen de burgerlijke aansprakelijkheid (vervat in de artikelen 1382-1386bis BW) enerzijds en de contractuele aansprakelijkheid anderzijds. Deze laatste aansprakelijkheid is voorhanden wanneer een contractspartij zich schuldig maakt aan "wanprestatie", dit wil zeggen zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Contractuele aansprakelijkheid is dus veel specifieker dan BA, aangezien deze BA speelt bij elke onzorgvuldigheid, ook los van een contract.

Met andere woorden: contractuele aansprakelijkheid is aanwezig wanneer men zich onttrekt aan de verplichtingen die men op zich heeft genomen in het raam van een contract, burgerlijke aansprakelijkheid kan men oplopen bij elke onzorgvuldigheid, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

U ziet nu het probleem: wanneer kan er sprake zijn van SAMENLOOP (of co-existentie) van beide vormen van aansprakelijkheid? Met andere woorden, is het niet zo dat elke contractuele tekortkoming tevens tegelijk een algemene (BA) onzorgvuldigheid is, gelet op het 24/24 en 7/7 criterium?

Het Hof van Cassatie besliste steeds in de volgende zin: de contractuele aansprakelijkheid sluit de BA uit, behalve in twee reeksen van gevallen:

1. wanneer de contractuele fout een misdrijf uitmaakt, dus een strafbaar feit in de zin van het strafrecht.

2. wanneer er naast de contractuele fout een fout is begaan in de zin van artikel 1382 BW EN er naast de schade voortvloeiend uit de niet-naleving van het contract ook andere schade bestaat.

Wat dan met de verzekering? De BA-verzekering dekt zeker niet de contractuele schade. Wat echter bij de twee voormelde gevallen van SAMENLOOP? Dan is de niet-contractuele schade, de schade dus die voortkomt uit de schending van de artikelen 1382-1386bis BW, in beginsel wel in de dekking begrepen. Maar hier past een belangrijk voorbehoud: op dit punt zijn de verzekeringspolissen niet altijd nauwkeurig opgesteld, zodat die polissen soms voor interpretatie vatbaar zijn.

Slotsom: ik kan u geen vast en zeker antwoord geven. Het probleem dat u aanhaalt is één van de meest omstreden problemen uit het verzekeringsrecht. U kunt dus niet veel anders doen dan de verzekeringsmaatschappij aanmanen om tot dekking over te gaan, en dan haar reactie afwachten. Is deze reactie in uw nadeel en gaat het om belangrijke schade, dan is een beroep op een advocaat aangewezen.

Oprecht-vriendelijke groet.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen