Wordt de Noordzee eutrofer? Hoe kunnen we dit waarnemen?

Stefan, 18 jaar
11 mei 2008

Antwoord

Grote hoeveelheden chemische verbindingen komen via rivieren en via de atmosfeer in de zee terecht. Zo zijn er de nitraten en fosfaten die voor allerlei menselijke activiteiten gebruikt worden (bijvoorbeeld in de meststoffen van de landbouw). Deze stoffen zijn eigenlijk meststoffen voor de zee. Wanneer er teveel van die stoffen in zee terechtkomen (eutrofiëring), kunnen zij een nefaste invloed hebben op het mariene milieu. Zij tasten het ecosysteem aan en verstoren het evenwicht ervan. Het zijn immers nutriënten, die opgenomen kunnen worden door de onderste laag van de voedselketen, het fytoplankton. Sommige ongewenste soorten gaan op die manier ongecontroleerd woekeren. Eén van de zichtbare gevolgen van dit verschijnsel in de Noordzee is dat er meer schuim op onze stranden aanspoelt. Het is afkomstig van de afbraak van overtollige planktonkolonies.

De landen rond de Noordzee, waaronder België, hebben internationale verdragen zoals het Verdrag tot bescherming van het mariene milieu van het Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR), uitgewerkt en geratificeerd. Deze overeenkomsten verplichten de ondertekenende landen waarvan de wateren door eutrofiëring getroffen worden, ertoe om hun aanvoer van nutriënten naar de zee te verminderen. Dit betekent dat zij het gebruik van meststoffen moeten verminderen en waterzuiveringsstations moeten bouwen. Hierover zijn ook diverse Europese richtlijnen uitgevaardigd.

Voorts geldt de verplichting om de evolutie van het probleem te bewaken. Traditioneel gebeurt dit via meetcampagnes op zee, zoals met het oceanografisch onderzoeksschip Belgica. Dergelijke, overigens dure campagnes leveren wel accurate informatie op, maar geven geen totaalbeeld van de toestand. De metingen gebeuren namelijk op een beperkt aantal punten en elke meting vindt bovendien op een ander tijdstip plaats. Opnames vanuit satellieten kunnen dan ook een aanvulling vormen op deze metingen op zee en op frequentere basis een totaalbeeld van de regio in kwestie brengen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen