Waarom moet een levenslange straf volledig en effectief uitgezeten worden ?

Delphine, 17 jaar
26 februari 2009

Kunnen jullie ons zeggen waarom een levenslange straf volledig moet uitgezeten worden?

Antwoord

Beste studenten,

Ik denk dat het eerst en vooral belangrijk is te weten dat zeker niet elke levenslang opgelegde straf ook daadwerkelijk volledig moet worden uitgezeten. Het volledig uitzitten van deze straf is zeker niet de regel.

Op basis van de wet kan in België immers elke gedetineerde vervroegd vrijkomen. Bij levenslang gestraften gebeurt dit onder het stelsel van "voorwaardelijke invrijheidsstelling". Voor hen betekent dit dat zij, nadat ze 10 jaar van hun straf hebben uitgezeten, vrij kunnen komen. Wanneer het echter gaat om een recidivist kan men slechts na 16 jaar opsluiting vrij komen. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke "voorwaardelijke invrijheidsstelling", moet de gedetineerde aan een aantal voorwaarden voldoen:

(1) De tijdsvoorwaarde die ik hierboven reeds toelichtte (10 jaar of 16 jaar in geval van recidive)

(2) Er mogen geen tegenaanwijzingen zijn die betrekking hebben op:

  -  afwezigheid van vooruit zichten op sociale reclassering

  -  het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten                                           

  -  het risico dat de veroordeelde slachtoffers zou lastig vallen

  -  de houding van de veroordeelde t.o.v. de slachtoffers 

(3) Er moet een sociaal reclasseringsplan opgesteld zijn 

Recent bestaan er in België multidisciplinaire strafuitvoeringsrechtbanken, dewelke zich buigen over het al dan niet vervuld zijn van bovenstaande voorwaarden en desgevallend oordelen of een gedetineerde in aanmerking komt voor een dergelijke vervroegde invrijheidstelling. Hiertoe dient de directeur van de gevangenis waar de gedetineerde verblijft advies uit te brengen.

Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank beslist de voorwaardelijke invrijheidstelling toe te kennen, wordt de veroordeelde onderworpen aan heel wat algemene voorwaarden, zoals het hebben van een vast adres, de verplichting gevolg te geven aan oproepingen van het Openbaar Ministerie of Justitieassisten en uiteraard de voorwaarde geen strafbare feiten meer te plegen. Daarnaast kan deze rechtbank de veroordeelde onderwerpen aan bijkomende geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden. Indien de strafuitvoeringsrechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling niet toekent, dient de strafuitvoeringsrechtbank wel een nieuwe datum (max. 1 jaar verder) te bepalen waarop de directeur opnieuw advies tot voorwaardelijke invrijheidstelling moet uitbrengen.

Een levenslang veroordeelde kan dus levenslang in de gevangenis verblijven als er nooit aan al deze voorwaarden voldaan wordt, maar dit is zeker niet de regel. 

Groet,

Hanne Tournel

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw