Waarom wordt het parlement bewaakt door militaire politie en niet door civiele politie?

Eddy, 67 jaar
6 mei 2012

Waarom wordt het parlement bewaakt door militaire politie en niet door civiele politie?

We zijn in vredestijd toch? of niet?

Antwoord

Het Parlement is de instelling, het gebouw die de democratie belichaamt. Daarom komt er een bijzondere vorm van bescherming toe: zo is het verboden om in "de neutrale zone" bijeen te komen om te demonstreren, behoudens specifieke toelating (zie de wet van 2 maart 1954, art. 3).

Ook de toegang tot het Parlement is niet vrij:
"Het is aan ieder, die niet tot het Parlement en zijn diensten behoort, verboden, zonder wettige reden de lokalen te betreden, die uitsluitend bestemd zijn voor de leden van de Wetgevende Kamers en voor de diensten van het Parlement of zich in enig lokaal van de Wetgevende Kamers te buiten te gaan aan om het even welke daad, gebaar, woord of handeling die de parlementaire werkzaamheden kan storen."

De Grondwet acht het dus essentieel dat het parlement als vertegenwoordiging van het volk zijn taak ten volle en autonoom kan uitoefenen.
Een aspect van dit idee houdt verband met de scheiding der machten. Omdat de politie ressorteert onder bevel van de minister van Binnenlandse Zaken, de uitvoerende macht, koos de Kamer voor een meer neutrale wachtdienst: de militaire politie, detachement belast met de de militaire wacht voor de grondwettelijke instellingen. De Grondwet voorziet nl. in een meer uitgesproken controle van de wetgever, het Parlement, op de strijdkrachten (zie artikelen 182-184 GW).


Reacties op dit antwoord

  • 02/09/2012 - Eddy (vraagsteller)

    Het is waar dat de politie valt onder de minister van BiZa en dus de uitvoerende macht. Daarom is er een zeker gevaar aanwezig maar een veel groter gevaar is het parlement de wetgevende macht onder het gezag van het leger te plaatsen. Het leger is de ultime macht in het land en staatsgrepen vinden dikwijls plaats door het leger.Zij hebben de wapens en communicatiemiddelen en inlichtingendienst om een staatsgreep succesvol te kunnen uitvoeren. Het parlement laten bewaken door het leger lijkt mij op "de kat bij melk zetten" In de grondwet heb ik in de door u aangemerkte artikkelen nergens gevonden dat het leger het parlement moet beveiligen. Trouwens vraag ik me af of het leger in vredestijd wel politionele taken mag uitvoeren. Moeten de burgers zich onderwerpen aan militaire politie? ik denk het niet. Is de minister van landverdediging in vredestijd dan machtiger dan de minister van BiZa?

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw