Wat is de opvatting van de katholieke kerk aangaande het scheppingsverhaal in genesis?

Eveline, 17 jaar
5 juni 2009

Antwoord

Daarvoor kan je de katholieke katechismus raadplegen op http://www.stvitus.nl/kkk/default_m.asp . Je kiest één van de katechismussen en via een zoekterm 'schepping' kan je de officiele opvatting van de katholieke kerk achterhalen.

bv. uit de Nieuwe katechismus van 1966:

Van hoofdstuk 1-11 beschrijft Genesis de grondelementen van alle mensenleven met God. Pas met hoofdstuk 12, Abraham, beginnen wij historische figuren in het verleden te onderscheiden. Wat nu is de boodschap die deze elf hoofdstukken bevatten?

1. Dat God schept en laat groeien, zoals het scheppingsgedicht (Gen. 1) en de magistrale stambomen (die dus niet letterlijk op te vatten zijn) ons verkondigen.

2. Ook blijkt dat de mens voor vriendschap met God is bedoeld, zoals het paradijsverhaal (Gen. 2) laat doorkomen.

3. Het derde element is de menselijke zonde. Uit eigen bittere ervaring had Israëls geloof deze constante in de mensengeschiedenis leren kennen. Viermaal daarom beschrijft de oergeschiedenis een zondeval: het eten van de verboden vrucht, de broedermoord, de bedorvenheid van Noach's tijdgenoten, het bouwen van Babel. Deze daden zijn symbolen van onze grote zonden.

4. Maar God laat de mens niet alleen. Reeds in Israël toont Hij zich een onbegrijpelijk barmhartige God. Ook dit laten de oerverhalen zien. Na iedere zondeval ook een gebaar van genade.

Bij de vlucht uit het paradijs is het God die kleren geeft, en die de belofte spreekt dat het nageslacht van de vrouw de kop van de slang zal verpletteren. Kaïn krijgt een teken waardoor hij niet gedood kan worden. In het verhaal van Noach neemt het element redding zelfs bijna alle plaats in. En na Babel? Na Babel vangt onmiddellijk de geschiedenis van Abraham aan, het begin van het grote herstel dat de zoon Gods zal brengen.

De oerverhalen zijn een eeuwige boodschap over de diepste elementen van ons leven met God: 1. schepping, 2. uitverkiezing, 3. zonde, 4. herstel.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Master Filosofie Herman Lodewyckx

ethiek algmeen; ingenieursethiek, Filosofie algemeen; Afrikaanse Filosofie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw